oil in progress Kostov 2012 unfinshed

oil in progress Kostov 2012

Related Posts:

Categories

Member Gallery
Kostadin Kostov

About Kostadin Kostov

Kostadin Dimtchev Kostov, was born in Plovdiv, the second most populous city in Bulgaraia, on September 1, 1982. His father, Dimctho Kostov, taught physical education and coached athletes. His mother, Mariana Kostova, worked as a lab assistant in the second largest hospital in Bulgaria.Kostadin began drawing at the age of 3 when his extraordinary talent was discovered by his nursery school teachers. When he was in first grade, his parents decided to transition him to study music, so Kostadin began taking piano and voice lessons. Kostov's bother, Sivko, showed expectinal musical talent and performed in places such as Belgium,Holland and Hungary when Sivko Kostov was in the Choir of the Plovdiv Boys( with instructor Stevka Blagooeva).Sivko Kostov is currently working as a web specialist and graphic designer, but he still continues his passion for music.He graduated from Lanier Technical College and transferred to Devry University.Kostadin's passion for the visual arts rermains, and although he was a sucessful student in the field of music,Kostadin decided to move away from it at age 9 to devote himself to his original dream of becoming an artist. His parents later sent him to study with several of the most prestigious art instructors in Bulgaria: Fichev, Ahmed Chaushev (Old Plovdiv Town) and Stoyan Zavarinov (a.k.a., Tzanko Lavrenov). Kostadin's parents eventually decided to enrolled him in Plovdiv’s art academy, "Tzanko Lavrenov". There he completed a full course of training in the field of art, including subjects such as drawing, composition, painting, sculpture, studies in perspective, night act(an intensive course of studies of the human figure, including sketching), practical training, Combinatorics(intensive studies in the field of visual and perspectival illusions), art history and design, and Human Anatomy. After he had completed four years of intensive study, Kostov's family moved to the United States in the year of 1998. Kostadin continued his training in visual art and received several awards at his school at Lake Side 3801 Briarcliff Road: the High Honor Roll award, art awards for outstanding achievement, and an award in mathematics (Algebra2 and 3) in 1999. In 2000 he earned the Ford Woodruff Center award , and a Certificate of Academic Excellence. He participated in the Governor's Honors Program in 2000 and , was recognized for outstanding academic achievement as a state court artist winner (Mock trial Team) representing the State of Georgia in Omaha ,NebraskaHe further; received a Certificate of Excellence at the GHP Science Competition in 2000 (where he competed by building a functional mechanical device), and an Award of Honor in Pre-Calculus and Matematics in 2000. In 2001 he was again recognized for Outstanding Academic Achevement ; he made the High Honor Roll with Distinction, and received a top score in AP art (5.0). Kostadin Dimcthev Kostov also has received awards such as Coca Cola’s prize for Outstanding Accomplishment in Academic and Fine Arts. Currently, Kostov is attending Gainsville State College, and plans to transfer to Savannah College of Art and Design. He has earned the National Dean's List at gainesville State College for he has been five times on the National Dean's List, and also received the President Art award in spring 2005, and Phi Theta Kappa’s President Art award fall of 2005. In 2006 he was inducted to Phi Theta Kappa. Kostadin's also has years of experience using computer graphics programs such as Adobe Photoshop, Illustrator, Quark Express, Poser 7,Flash, Fractal Extreme, Unlead Gif Animato,and Unlead® SmartSaver Pro .Kostadin Kostov is a current student of the exceptionally talented sculptor/painter/professor Gregory Johnson.For basic information, samples of his artwork, and contact info, please visit the artist's official site at: www.yessy.com/kostadinkostov/Opens in new window. Kostadin Dimtchev Kostov, var født i Plovdiv, den andree meste befolkningstette byen i Bulgaraia, på 1 september 1982. Hans far, Dimctho Kostov, lærte fysisk utdannelse og trente idrettsmenn. Hans mor, Mariana Kostova, arbeidet som en labassistent i det andree største sykehuset i Bulgaria.Kostadin begynte til å tegne på alderen av 3 når hans ekstraordinært talent ble oppdaget av hans barneværelsesskolelærere. Da han var i først grad, hans foreldre som ha blitt bestemt seg til overgang til å ham studere musikk, derfor til Kostadin å begynte ta piano og stemmeleksjoner. Kostovs bry, Sivko, viste expectinal musikalsk talent og gjennomførte på plass slik som Belgia, Holland og Ungarn da Sivko Kostov var i Koret av Plovdiv Guttene (med instruktør Stevka Blagooeva). Sivko Kostov for tiden arbeider som en vevspesialist og grafisk designer, men han stille fortsetter hans lidenskap for musikk.han som blir tadd eksamen fra Lanier Teknisk Høgskole og overfører til Devrys University.kostadins lidenskap for de visuelle kunstene rermains, og skjønt Sucessful student i feltet av musikken, bestemte Kostadin til å seg flytte borte fra det på alder til å 9 vie seg til hans original drøm av bli en kunstner. Hans foreldre sendte senere ham til å studere med adskillige av de meste prestisjefylte kunstene instruktørene i Bulgaria : Fichev, Ahmed Chaushev (Gammel Plovdiv By) og Stoyan Zavarinov (a.k.a., Tzanko Lavrenov). Kostadins foreldre som eventuelt ha blitt bestemt seg til immatrikulerte ham i Plovdivs kunstakademi, «Tzanko Lavrenov». Der fullførte han en full kurs av opplæringen i feltet av kunsten, inkluderer utsetter slik som tegner, komposisjon, maleri, skulptur, studier i perspektiv, natt lov (en intensiv kurs av studiene av den menneskelige figuren, samt å skissere), praktisk opplæring, Combinatorics (intensive studier i feltet av visuell og perspectival illusjoner), kunsthistorie og design, og Menneskelig Anatomi. Etter han hadde fullført fire år av intensivt studium, Kostovs familie som ha blitt flyttet til de forente Stater i året av 1998. Kostadin fortsatte hans opplæring i visuell kunst og mottok adskillige priser på hans skole på Innsjø Side 3801 Briarcliff Veier : den Høye Æren rullepris, tildeler kunst for fremragende prestasjon, og en pris i matematikk (Algebra2 og 3) i 1999. I 2000 tjente han Forden Woodruff Midtpunkt pris, og et Sertifikat av Akademisk Fortreffelighet. Han dalt i Guvernørens Ærer Programmerer i 2000 og, ble anerkjent for fremragende akademisk prestasjon som en statlig rettkunstnervinner (Spott prøve Lag) representere Staten av Georgia i Omaha, Nebraskahe videre ; mottok et Sertifikat av Fortreffelighet på GHP Vitenskapen Konkurransen i 2000 (hvor han konkurrerte ved å bygge en funksjonsmekanisk innretning), og en Pris av Ære i Pre-Calculus og Matematics i 2000. I 2001 ble han igjen anerkjent for Fremragende Akademisk Achevement ; han laget den Høye Æren Rullen med Distinksjon, og mottok en øverst stilling i AP kunst (5.0). Kostadin Dimcthev Kostov har også mottatt priser slik som Koka Colas premie for Fremragende Prestasjon i Akademiker og Skjønne Kunster. For tiden overværer Kostov Gainsville Statlig Høgskole, og planer til å overføre til Savanne Høgskole av Kunster og Design. Han har tjent den Nasjonal Dekans Listen på gainesville Statlig Høgskole for han har vært fem ganger på den Nasjonal Dekans Listen, og mottok også Presidenten Kunst pris om våren 2005, og Phi Theta Kappas President Kunst prisfall av 2005. I 2006 ble han ført til Phi Theta Kappa. Kostadins har også år av erfaringen som bruker datagrafikk programmerer slik som Adobe Photoshop, Illustratør, Uttrykker Quark, Poser 7, Blits, Fraktal Ytterlighet, Unlead Gif Animato, og Unlead® Smartsaver Pro. Kostadin Kostov er en nåværende student av den eksepsjonelle talentfulle billedhoggeren/maler/professor Gregory Johnson.For grunnleggende informasjon, prøver av hans kunsthåndverk, og kontakt info, behager visitt kunstnerens offisielle stedet på : www.yessy.com/kostadinkostov/Opens in new window. Dimtchev Kostadin Dimtchev Kostov, était né dans Plovdiv, la seconde ville le plus populeuse dans Bulgaraia, le 1 septembre, 1982. Son père, Dimctho Kostov, a enseigné l'éducation physique et les athlètes entraînés. Sa mère, Mariana Kostova, a travaillé comme un aide de laboratoire dans le deuxième plus grand hôpital dans Bulgarie.Kostadin a commencé le dessin à l'âge de 3 quand son talent extraordinaire a été découvert par ses professeurs d'école maternelle. Quand il était dans le cours préparatoire, ses parents nets à la transition pour lui étudier la musique, donc Kostadin a commencé à prendre les leçons de piano et voix. L'ennui de Kostov, Sivko, montré le talent musical à expectinal et exécuté à sa place comme Belgique, Hollande et Hongrie quand Sivko Kostov était dans le Choeur des Garçons de Plovdiv (avec l'instructeur Stevka Blagooeva). Sivko Kostov travaille actuellement comme un spécialiste de toile et concepteur graphique, mais il continue toujours sa passion pour musique.il a gradué de l'Institut D'enseignement Technique de Lanier et transféré à la passion d'University.Kostadin de Devry pour les arts visuels rermains, et bien que L'étudiant de sucessful dans le champ de musique, Kostadin a décidé de l'éloigner d'à l'âge 9 se consacrer à son rêve original de devenir un artiste. Ses parents l'ont envoyé plus tard pour étudier avec plusieurs d'instructeurs de l'art le plus prestigieux dans Bulgarie : Fichev, Ahmed Chaushev (la Vieille Ville de Plovdiv) et Stoyan Zavarinov (a.k.a., Tzanko Lavrenov). Les parents de Kostadin ont décidé finalement à lui a inscrit dans l'académie d'art de Plovdiv, « Tzanko Lavrenov ». Là il a complété un cours plein d'entraînement dans le champ d'art, y compris les sujets comme le dessin, la composition, le tableau, la sculpture, les études dans la perspective, l'acte du soir (un cours intensif d'études de la figure humaine, y compris esquisser), l'entraînement pratique, Combinatorics (les études intensives dans le champ de visuel et illusions de perspectival), l'histoire d'art et la conception, et l'Anatomie Humaine. Après il avait complété quatre ans d'étude intensive, la famille de Kostov a transféré aux Etats-Unis dans l'an de 1998. Kostadin a continué son entraînement dans l'art visuel et a reçu plusieurs récompenses à son école au Côté de Lac 3801 Route de Briarcliff : l'Haute récompense de Rouleau d'Honneur, l'art attribue pour l'accomplissement remarquable, et une récompense dans les mathématiques (Algebra2 et 3) en 1999. Dans 2000 il a gagné la récompense de Centre de Woodruff de Ford, et un Certificat d'Excellence Académique. Il a participé dans les Honneurs du Gouverneur Programme dans 2000 et, a été reconnu pour l'accomplissement académique remarquable comme un vainqueur d'artiste de tribunal de l'état (se Moque de l'Equipe d'essai) représentant l'Etat de Géorgie dans Omaha, NebraskaHe plus ; a reçu un Certificat d'Excellence à la Compétition de Science de GHP dans 2000 (où il a concouru en construiant un appareil mécanique fonctionnel), et une Récompense d'Honneur dans le Pré-Calcul et Matematics en 2000. Dans 2001 il a été encore reconnu pour Achevement Académique Remarquable ; il a fait l'Haut Rouleau d'Honneur avec la Distinction, et a reçu un premier score dans l'art d'AP (5.0). Kostadin Dimcthev Kostov a reçu aussi des récompenses comme le prix du Cola de Coca pour l'Accomplissement Remarquable dans l'Universitaire et les beaux-arts. Actuellement, Kostov assiste Gainsville l'Université de l'état, et les projets de transférer à l'Université de Savane d'Art et de Conception. Il a gagné la Liste Nationale du Doyen à gainesville l'Université de l'état pour il a été cinq fois sur la Liste du Doyen Nationale, et a reçu aussi la récompense du Président Art au printemps 2005, et chute de récompense du Président Art du Kappa de Theta de Phi de 2005. Dans 2006 il a été installé à Phi Theta Kappa. Kostadin a aussi des ans de programmes d'infographies d'utilisation d'expérience comme Photoshop d'Adobe, l'Illustrateur, l'Exprès de Quark, Poser 7, l'Eclat, Fractal Extrême, Unlead Gif Animato, et Unlead® le Professionel de SmartSaver. Kostadin Kostov est un étudiant actuel du sculpteur exceptionnellement doué/le peintre/professeur Gregory Johnson Pour information fondamentale, les échantillons de son travail d'art, et son information de contact, s'il vous plaît visiter le site de l'artiste officiel à : www.yessy.com/kostadinkostov/Opens in new window. Kostadin Dimtchev Kostov, war geboren in Plovdiv, das zweite die dicht bevölkertste Stadt in Bulgaraia, am 1. September 1982. Sein Vater, Dimctho Kostov, hat physische Erziehung gelehrt und hat Sportler trainiert. Seine Mutter, Mariana Kostova, hat gearbeitet, als ein Laborassistent im zweiten das größte Krankenhaus in Bulgarien. Kostadin begonnen hat, im Alter von 3 zu zeichnen, als sein außerordentliches Talent von seinen Kindergärtenlehrern entdeckt wurde. Als er in erstem Schuljahr war, haben seine Eltern entschieden, ihn anzupassen sich, Musik zu studieren, deshalb hat Kostadin begonnen, Klavier und Stimmenlektionen zu nehmen. Der Verdruss von Kostov, Sivko, hat expectinal musikalisches Talent gezeigt und hat in Orten wie zum Beispiel Belgien, Holland und Ungarn durchgeführt, als Sivko Kostov war im Chor dem Plovdiv Jungen (mit Lehrer Stevka Blagooeva). Sivko Kostov momentan als ein Gewebespezialist und Grafikdesigner arbeitet, aber er setzt noch seine Leidenschaft für Musik fort. Er hat graduiert von Lanier Fachhochschule und übertragen auf die Leidenschaft von Devry University.Kostadin für die visuellen Künste rermains, und obwohl Sucessful Student im Feld der Musik, hat Kostadin entschieden, weg von ihm im Alter von 9 zu bewegen, seinem ursprünglichen Traum sich selbst von zu widmen, wird ein Künstler. Seine Eltern haben später ihn geschickt, mit mehrere von den angesehensten Künstenlehrern in Bulgarien zu studieren: Fichev, Ahmed Chaushev (Alt Plovdiv Stadt) und Stoyan Zavarinov (a.k.a., Tzanko Lavrenov). Die Eltern von Kostadin, der schließlich zu entschieden worden ist, hat ihn sich in der Kunstakademie von Plovdiv eingeschrieben, „Tzanko Lavrenov“. Dort hat er einen vollen Kurs der Ausbildung im Feld der Kunst vollendet, schließt wie zum Beispiel Zeichnung, Gestaltung, Anstreichen, Skulptur, Studien in Perspektive, Nacht die Tat (ein intensiver Kurs der Studien von der menschlichen Figur, einschließlich Skizzierens), praktische Ausbildung, Combinatorics (intensive Studien im Feld von Schautafel und perspectival Illusionen), Kunstgeschichte und Entwurf, und Menschliche Anatomie aussetzt mitein. Nachdem er vier Jahre die Familie von intensivem Studium, Kostov vollendet hatte, die zu den Vereinigten Staaten im Jahr von 1998 bewegt worden sind. Kostadin hat seine Ausbildung in visueller Kunst fortgesetzt und hat mehrere Auszeichnungen an seiner Schule an See Seite der Briarcliff von 3801 Straße: die Hohe Ehrenrollenauszeichnung empfangen, zuerkennt Kunst für hervorragende Leistung, und eine Auszeichnung in Mathematik (Algebra2 und 3) in 1999. In 2000 hat er die Ford Woodruff Mitte Auszeichnung, und eine Bescheinigung Akademischer Vortrefflichkeit verdient. Er hat sich am Ehrenprogramm des Gouverneurs in 2000 beteiligt und, wurde für hervorragende akademische Leistung während ein staatlicher Gerichtshofkünstlergewinner erkannt (Verspotten Probemannschaft) vertretend den Staat von Georgia in Omaha, NebraskaHe weiter; hat eine Bescheinigung der Vortrefflichkeit an der GHP Wissenschaft Konkurrenz in 2000 empfangen (wo er hat durch Bauen einer praktischen mechanischen Vorrichtung konkurriert), und eine Auszeichnung der Ehre in Vornierensteinen und Matematics in 2000. In 2001 wurde er wieder für Hervorragenden Akademischen Achevement erkannt; er hat die Hohe Ehrenrolle mit Auszeichnung gemacht, und hat ein oberstes Spielergebnis in AP Kunst (5.0) empfangen. Kostadin Dimcthev Kostov hat auch Auszeichnungen wie zum Beispiel der Preis von Coca-Cola für Hervorragende Leistung in Akademiker und Schönen Künsten empfangen. Momentan besucht Kostov Gainsville Staatliche Hochschule, und Pläne, auf Savannenhochschule von Kunst und Entwurf zu übertragen. Er hat die Liste des Nationalen Dekans an gainesville Staatlicher Hochschule für er ist gewesen fünf Zeiten auf der Liste des Nationalen Dekans verdient, und hat auch die Präsidentenkunstauszeichnung in Feder 2005, und die Präsidentkunst von Phi Theta Kappa Auszeichnungssturz von 2005 empfangen. In 2006 wurde er zu Phi Theta Kappa geleitet. Kostadin hat auch Jahre von Erfahrungsgebrauchcomputergrafik programmiert wie zum Beispiel Adobe Photoshop, Illustrator, Quark Drücken, Poser 7, Blitz, Fraktales Extrem, Unlead Gif Animato, und Unlead Aus® SmartSaver Profi. Kostadin Kostov ist ein jetziger Student vom außergewöhnlich talentierten Bildhauer/Maler/Professor Gregory Johnson. Für grundlegende Informationen, Proben von seiner Grafik, und Kontaktinfo, besucht bitte die offizielle Stelle des Künstlers an: www.yessy.com/kostadinkostov/Opens in new window. Костадин Димчев Костов, е роден в Пловдив, вторият най-гъсто населен град в България, на 1-ви септември 1982 година. Неговият баща, Димчo Костов, преподава физическо възпитание и атлетика. Майка му, Мариана Костова, е работила като асистент във втората по големина болница в България . Костадин започна да твори , от 3 годишна възраст , когато извънредниат му талант е открит от учители от неговата детска градина.След първи клас, родителите му решават да го да и запишат да учи музика, Костадин започна пиано и гласови уроци.Но мечтата да стане художник наделява. Родителите му по-късно го изпраштат да учи с няколко от най-престижните инструкторите по изкуство в България: Фичев, Ахмед ЧАУШЕВ (стар гр. Пловдив) и Стоян Заваринов(известен в, Цанко Лавренов). Родителите му по-късно решават да го запишат в Пловдив на Арт академията, "Цанко Лавренов". Там завършва пълния курс на обучение в областта на изкуството, включително теми, като например рисуване, композиция, живопис, скулптура, проучвания в перспектива, нощни акт (интензивен курс на обучение на човешката фигура, включително и скициране), практическото обучение, Комбинаторика (интензивни изследвания в областта на визуалните и в перспективна илюзия), история на изкуството и дизайна, както и анатомия на човека. След като приключва четири години на интензивно обучение, семейството му се премества в Съединените щати през 1998 година. Костадин продължава обучението си в областта на изкуството и получава няколко награди в негово училище Lakeside Hight School 3801 Briarcliff Road: Арт награди за творчески постижение, както и награда по математика (Algebra2 и 3) през 1999 година. През 2000 г. той завършва Woodruff Arts Center , и удостоверение за Академично усъвършенстване. Той участва с отличие на програмата през 2000 г. и е признат за академични постижения като държавния съдебен художник и победител, представляващ щат Джоржия, Omaha, Nebraska. Допълнително; той получава Сертификат за постижения в науката GHP 2000 г. (когато той се състезава с изграждането на функционален механично устройство), както и наградата в смятане и Matematics през 2000 година. През 2001 г. той отново е признат с отличие в няколко науки ; и получиха топ рейтинг в AP Арт (5,0). Костадин Димчев Костов също получиха награди, като например Кока Кола на награда за Изключителен Осъществяване на академичните и изящни изкуства. В момента, Костов завършва Gainesville колеж, Daton колеж с специалност меничмант, както и планира за прехвърляне в Савана колеж по изкуство и дизайн. Той е в Националниат списък на Gainesville колеж той е бил пет пъти по Националната Дийн's List, а също така получи награда в изкуството през пролетта на 2005 г., и Фи тита Капа президентът Арт наградата есента на 2005 година. През 2006 г. той бе награден в Фи тита Капа. Костадин също има дългогодишен опит в компютърната графика и програми като Adobe Photoshop, Illustrator, Quark Express, Poser 7, Flash, Fractal Extreme,Audio and Video editing programs, Unlead GIF Animato и Unlead ® Pro SmartSaver. Костадин Костов е студент на изключително талантливия скулптор / художник / професор Григорий Johnson.For основна информация, произведения на изкуството, както и информация, моля посетете официалния сайт на художника към: www.yessy.com/kostadinkostov/Opens in new window . Костадин Димчев Костов завърши втората си авторска книга която включва голяма част от изкуството му. Костадин Димчев Костов, родился в Пловдиве, второй самый густонаселенный город в Bulgaraia, 1 сентября 1982. Его отец, Димкто Костов, преподавал физкультуру и тренировал атлетов. Его мать, Мариана Костова, работала как помощник лаборатории во второй по величине больнице в Болгарии. Костадин начал тянуть в возрасте 3 лет, когда его экстраординарный талант был обнаружен его преподавателями детского сада. Когда он был в первом сорте, его родители решили перейти его, чтобы изучить музыку, таким образом Костадин начал брать уроки голоса и фортепьяно. Костов беспокоится, Сивко, показал expectinal музыкальный талант и выполнил в местах, типа Бельгии, Голландия и Венгрия, когда Сивко Костов был в Хоре Пловдивских Мальчиков (с преподавателем Стевкой Благуевой) .Sivko Костов, являются в настоящее время рабочими как специалист по сети и графический проектировщик, но он все еще продолжает его страсть к музыке. Он закончил Технический Колледж Lanier и перешел в Университет Devry. Страсть Костадина к изобразительным искусствам rermains, и хотя он был sucessful студентом в области музыки, Костадин, решила переехать от этого в 9 лет, чтобы посвятить себя его оригинальной мечте о становлении художником. Его родители позже послали ему, чтобы учиться с несколькими из самых престижных художественных преподавателей в Болгарии: Fichev, Ахмед Чошев (Старый Пловдивский Город) и Стоян Заваринов (a.k.a., Цанко Лавренов). Родители Костадина в конечном счете решили к зарегистрированному его в художественной академии Пловдива, "Цанко Лавренов". Там он закончил полный курс обучения в области искусства, включая предметы, типа рисунка, состава, живописи, скульптуры, исследования в перспективе, вечерний акт (интенсивный курс исследований человеческой фигуры, включая делающий набросок), практического обучения, Комбинаторика (интенсивные исследования в области визуальных и perspectival иллюзий), художественной истории и проекта, и Человеческой Анатомии. После того, как он закончил четыре года интенсивного исследования, семья Костова, перемещенная в Соединенные Штаты в году 1998. Костадин продолжал его обучение в визуальном искусстве и получил несколько вознаграждений в его школе в Стороне Озера 3801 Дорога Briarcliff: Высокое вознаграждение Рулона Чести, искусство предоставляет за выдающееся достижение, и вознаграждение в математике (Algebra2 и 3) в 1999. В 2000 он зарабатывал Форд вознаграждение Центра Woodruff, и Свидетельство об Академическом Превосходстве. Он участвовал в Программе Почестей Губернатора в 2000 и, был признан за выдающееся академическое достижение как государственный победитель художника суда (Ложная Команда испытания) представление государства Джорджии в Омахе, NebraskaHe далее; полученный Свидетельство о Превосходстве на Соревновании Науки GHP в 2000 (где он конкурировал, строя функциональное механическое устройство), и Вознаграждение Чести в Предисчислении и Matematics в 2000. В 2001 он был снова признан за Выдающийся Академический Achevement; он заставил Высокое Удостоить Рулон Различием, и полученный главный счет в искусстве AP (5.0). Костадин Димкзэв Костов также получил вознаграждения, типа приза Кока-колы за Выдающееся Выполнение в Академическом и Искусства. В настоящее время, Костов посещает государственный Колледж Gainsville, и планирует перейти в Колледж Саванны Искусства и Проекта. Он заработал Список Национального Декана в gainesville государственном Колледже, поскольку он был пятью разами в Списке Национального Декана, и также получал вознаграждение президента Арта весной 2005, и президента Каппы Теты Арта Phi падение 2005 вознаграждения. В 2006 он был введен в должность к Каппе Теты Phi. Костадин также имеет годы опыта, используя программы компьютерной графики, типа Наносно-глинистого Фотомагазина, Иллюстратора, Экспресса Кварка, Проблема 7, Вспышка, Рекурсивная Противоположность, Нелидерство Джиф Анимато, и Unlead® SmartSaver Про .Kostadin Костов - текущий студент исключительно талантливого скульптора/живописца/профессора Григория Джонсона <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } -->

Public Collections  

Public Collections  
City of Cumming -Forsyth County 
St Andrew Ukrainian church Georgia “Taras Shevchenko”, Georgia           
City of Dawsonville - Chestatee Emergent Medical " Dawsonville", "Sunrise"                                                                                                                                                  City of Dawsonville – Dawson Newspaper and advertiser “Night Watch”, Georgia                           
City of Dawsonville- Amicalola State Park Human Resource Department “Treasure 1”, Landscape inspired by Old Russian Masters
City of Gainesville-Gainesville State College president’s Office Lake Lanier forest, Georgia                    

Corporate Collections
Zin Properties Real Estate, Annapolis, MD.               
MSE Branded Foods, Georgia  
North Georgia Mall, manager Tom French

Episcopal Diocese of Atlanta                                                                                            &

Comment